Falun Dafa Minghui.org

Lista progonitelja praktikanata Falun Gonga dostavljena vladama SAD, Kanade, Velike Britanije i Australije

(Minghui.org)

Falun Gong praktikanti iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Velike Britanije i Australije nedavno su svojim vladama predali identičan spisak progonitelja koji su učestvovali u progonu Falun Gonga u Kini. Praktikanti su zatražili uskraćivanje viza i zamrzavanje imovine ovim kršiteljima ljudskih prava.

Mada su praktikanti u različitim zemljama i ranije podnosili slične spiskove svojim vladama, najnovija je prijava bez presedana po tome što predstavlja potpuno novu listu koja je podnesena istovremeno u četiri različite zemlje.

Od sada će praktikanti Falun Gong sarađivati sa većim brojem zapadnih vlada. Svaki put kada bude sastavljena nova lista progonitelja, ona će biti dostavljena većem broju vlada istovremeno, tako da će progoniteljima biti teže pronaći utočište za sebe i članove njihovih porodica, kao i za njihov novac.

Mnoge zapadne države dijele zajednički stav da se osnovna ljudska prava, uključujući pravo na slobodu vjerovanja, moraju zaštititi. Uvedeni su zakoni koji sprečavaju kršitelje ljudskih prava da ove zemlje koriste kao sigurno utočište.

Zvaničnik američkog State Departmenta je ranije ove godine rekao da je 28 zemalja donijelo ili planira donijeti zakone slične američkom Globalnom zakonu Magnitsky. Ovaj bi zakon omogućio vladama da sankcionišu bilo koje strane vladine službenike zbog kršenja ljudskih prava. To uključuje odbijanje ulaska u zemlju i zamrzavanje imovine i finansijskih transakcija.

Prošlog su decembra Falun Gong praktikanti u Kanadi predali kanadskoj vladi spisak počinitelja progona Falun Gonga na osnovu kanadskog Zakona Magnitsky, tražeći da počiniteljima bude uskraćena viza i da njihova imovina u Kanadi bude zamrznuta. U julu 2019. i praktikanti u Sjedinjenim Američkim Državama su predali svoju listu (uključujući počinitelje iz različitih regija, profesija i nivoa vlasti) Američkom State Departmentu, zahtijevajući da ovim ljudima budu uskraćene vize. Prije nekoliko sedmica, i praktikanti iz Kanade i Australije su vlastima dostavili ovakve spiskove počinitelja kako bi tim pojedincima bio uskraćen ulazak.

Zvaničnik američkog State Departmenta je rekao da su dokazi o počiniteljima koje su praktikanti Falun Gonga dostavili u julu 2019. godine vjerodostojni i dobro formulisani te da je to bio najbolji među sličnim spiskovima koje su podnijele progonjene vjerske grupe. Također je kazao da pozdravlja podnošenje dodatnih spiskova i ukazao na činjenicu da su prilično velikom broju Kineza posljednjih godina uskraćene američke vize zbog kršenja ljudskih prava i njihove umiješanosti u progon Falun Gonga.

Nakon što su dobile najnovije liste, vlade SAD, Kanade i Australije potvrdile su da će se poduzeti odgovarajuće mjere.

Falun Gong praktikanti će nastaviti praviti spiskove progonitelja i istovremeno ih dostavljati većem broju vlada kako bi ti počinitelji i članovi njihovih porodica bili smatrani odgovornima. Osim što će zatražiti uskraćivanje viza ovim počiniteljima i zamrzavanje njihove imovine, praktikanti Falun Gonga će o počiniteljima koji se već nalaze u inostranstvu (kao što je to slučaj sa SAD) izvještavat Američki imigracioni i carinski Biro (ICE) ili njihove kolege u drugim zemljama sa zahtjevom da se počinitelji deportiraju.

Pozivamo one koji su uključeni u progon Falun Gonga u Kini da odmah prestanu nanositi štetu Falun Gong praktikantima. Nadalje ih ohrabrujemo da bilježe i prijavljuju kršenja ljudskih prava počinjena od strane osoba koje odbijaju prestati učestvovati u progonu Falun Gonga.

Prilog:

Nedavni spisak dostavljen vladama Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Velike Britanije i Australije odnosi se na počinitelje iz različitih regiona, profesija i nivoa vlasti koji su učestvovali u progonu Falun Gonga.

Slijedi djelomični spisak ključnih počinitelja obuhvaćenih popisom.

1. Jiang Zemin (江泽民)

Generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (od jula 1989. do novembra 2002.)

Predsjednik vojne komisije (1989.-2004.)

Predsjednik Narodne Republike Kine (1993.-2003.)

Kao arhitekt progona Falun Gonga, Jiang Zemin je lično pokrenuo, isplanirao, orkestrirao, naredio i vršio progon kao i zločine protiv miliona praktikanata Falun Gong u Kini, od 1999. godine. On je uspostavio ovaj strogi sistem ne kao provođenje zakona u okviru konteksta krivičnog zakona ili postupaka, već kao vanzakonsku političku kampanju koja koristi prvenstveno Komunističku partiju Kine (KPK) - a ne državu – u pogledu korištenja osoblja i resursa, što je rezultiralo mučenjem, smrću i žetvom organa Falun Gong praktikanata.

Progon Falun Gonga je bila lična odluka bivšeg kineskog vođe Jianga Zemina. Jiang Zemin je naredio politbirou da na osnovu njegove lične odluke osnuje nadzakonsku organizaciju u sklopu Komunističke partije, „Biro 610“, koja bi upravljala i provodila njegovu politiku progona. „Biro 610" je osnovan po direktnoj Jiangovoj naredbi. Biro „610" je zapravo Jiangov lični sistem upravljanja i platforma za vođenje i nadzor kampanje progona.

2. Luo Gan (罗干)

Luo Gan je odgovoran i saučesnik u ubijanju van pravosudnog sistema, mučenju i drugim grubim kršenjima međunarodno priznatih ljudskih prava počinjenih nad praktikantima Falun Gong, prije svega u svojstvu:

Zamjenik sekretara PLAC

Sekretara PLAC

Zamjenik šefa „Vodećeg tima za rješavanje pitanja Falun Gonga“ CCPCC

Šef „Vodećeg tima za rješavanje problema Falun Gonga“ CCPCC-a

3. Liu Jing (刘 京)

Liu Jing je odgovoran za ubijanja van pravosudnog sistema, mučenje i druga gruba kršenja međunarodno priznatih ljudskih prava počinjena nad Falun Gong praktikantima, prije svega u svojstvu:

Zamjenik direktora središnjeg Biroa 610 od juna 1999. godine do avgusta 2001.

Direktor Centralnog Biroa 610 od septembra 2001. do oktobra 2009. godine.

4. Zhou Yongkang (周永康)

Kao ministar javne sigurnosti, Zhou Yongkang je odgovoran za progon koji je provodilo Ministarstvo javne sigurnosti. On je odgovoran i za zločine koje je počinio čitav kineski pravosudni sistem s obzirom da je sistem, preko PLAC-a, kontrolisala KPK. Vodeća grupa za rješavanje problema Falun Gonga i Biro 610 su izvršna tijela koja koordiniraju progon Falun Gonga.

Od 28. oktobra 2007. godine do svog penzionisanja 2012, Zhou Yongkang treba snositi punu odgovornost za sve progone koje je izvršio kineski pravni sistem, s obzirom na to da je bio sekretar PLAC i šef gore spomenute Vodeće grupe Centralnog odbora KPK. Središnji PLAC kontroliše Ministarstvo javne sigurnosti, Vrhovni narodni sud, Vrhovno narodno pravobranilaštvo, Ministarstvo pravde i Ministarstvo državne sigurnosti. Vodeća grupa igra ključnu ulogu u sistemu komandnog lanca koji je uspostavljen posebno za progon Falun Gonga.

5. Li Lanqing (李岚清)

Li Lanqing je planirao, promišljao, tajno dogovarao, poticao, pokretao, naređivao, organizirao, usmjeravao, ovlašćivao, nadzirao, nadgledao i kontrolisao prisilnu žetvu organa na živo, bespravna ubijanja, prisilne nestanke, proizvoljno masovno zatvaranje, pljačku, mučenje i druga velika kršenja ljudska prava počinjena protiv praktikanata Falun Gonga u periodu od 1999. do 2002. godine, prvenstveno u svojstvu šefa „Centralne vodeće grupe za rukovođenje vodećom grupom za Falun Gong“ (koja se u ovom izvještaju naziva „Vodeća grupa“) Centralnog komiteta KPK (CCPCC), i u svojstvu člana Stalnog odbora Centralnog politbiroa KPK.

6. Bo Xilai (薄熙来)

Kao najviši zvaničnik i u gradu Dalianu u provinciji Liaoning i u gradu Chongqingu, Bo Xilai je bio aktivan partner u zločinu i vođenju politike istrebljenja Falun Gonga u svojim regijama.

Tokom njegovog vođstva, u provinciji Liaoning i u gradu Chongqingu su prijavljeni neki od najgorih slučajeva progona Falun Gong praktikanata. Praktikanti Falun Gonga su u velikom broju bili zatvarani i mučeni. Mnogi su bili trajno onesposobljeni ili ubijeni u zarobljeništvu i mučeni. Mnogi su bili više puta bespravno opkoljavani i prisilno odvođeni u objekte za prisilni preodgoj, gdje su bili podvrgnuti ispiranju mozga.

Prema dostupnim informacijama, za vrijeme Bo Xilaijevog mandata na mjestu gradonačelnika Daliana bilo je prijavljeno 15 slučajeva praktikanata Falun Gonga koji su bili mučeni do smrti. Tokom mandata Bo Xilaija kao guvernera provincije Liaoning, bila su prijavljena 103 slučaja praktikanata Falun Gonga koji su bili ubijeni mučenjem - što predstavlja četvrto mjesto u zemlji. 2007. godine, kada se Bo Xilai preselio u Chongqing, bilo je oko 20 prijavljenih slučajeva Falun Gong praktikanata koji su bili mučeni na smrt.

Prema direktivama Bo Xilaija i u skladu sa njegovom politikom, logori i zatvori poput logora za prisilni rad Masanjia, zatvora Dabei, logora za prisilni rad Zhangshi, logora za prisilni rad Longshan, logora za prisilni rad u Dalianu su podvrgavali praktikante Falun Gonga nekim od najgorih i sofisticiranijih metoda mučenja, koje su naknadno modelirane po drugoj nadležnosti.

Ubijanje velikih razmjera praktikanta Falun Gonga u svrhu prisilne žetve organa vjerovatno je započelo u provinciji Liaoning pod vodstvom Bo Xilaia. Najraniji prijavljeni slučaj prisilne žetve organa za industriju prodaje ljudskih leševa dogodio se u gradu Dalian u provinciji Liaoning, kada je Bo Xilai bio gradonačelnik. Indikacije za nasilnu žetvu organa su uglavnom pronađene u provinciji Liaoning.

7. Wu Guanzheng (吴官正)

Wu Guanzheng je, od 1997. do 2002. godine, bio sekretar pokrajinskog odbora partije u provinciji Shandong, što je najviša politička funkcija na pokrajinskom nivou. Kada je 1999. započela kampanja iskorjenjivanja Falun Gonga, Wu Guanzheng je vodio pokrajinu u odvratnoj kampanji mučenja, zatvaranja, bespravnog ubijanja i drugim grubim kršenjima ljudskih prava Falun Gong praktikanata.

Pod Wuovim optužbama praktikanti Falun Gonga su trpjeli grozna mučenja i umirali strašnom smrću. Kako svjedoči Minghui, „između 1997. i 2002. godine, kada je Wu Guanzheng bio generalni sekretar Partijskog odbora provincije Shandong, provincija Shandong je postala jedna od provincija u kojoj su praktikanti Falun Gona bili najviše progonjeni.“ Do decembra 2013. godine, Minghui je dokumentovao 96 slučajeva Falun Gong praktikanti koji su bili mučeni ili progonjeni u provinciji Shandong. Većina tih bespravnih ubistava su se dogodila po nalogu ili pod nadzorom Wu Guanzhenga, za šta on mora odgovarati.

8. Li Dongsheng (李东生)

Kampanja iskorjenjivanja Falun Gonga je kampanja koju je komunistički režim zamislio u dva široka aspekta - fizičko ubijanje i mučenje; i korupcija javnog mišljenja. Fizičko ubijanje i mučenje provode institucije prisile državnog aparata koje je prvi vodio bivši zamjenik direktora središnjeg Biroa 610, Liu Jing. Korupciju javnog mišljenja u vezi Falun Gonga su provodile medijske agencije, odjeljenja i propagandne organizacije pod vodstvom Li Dongshenga koji je bio drugi zamjenik direktora Centralnog Biroa 610. Zločini i prekršaji koje je Li Dongsheng počinio nad praktikantima Falun Gonga u svojstvu šefa propagande od 1999. do 2009. godine čine glavni predmet ovog izvještaja.

Li Dongsheng je unaprjeđen u direktora Centralnog Biroa 610 i zamjenika ministra javne sigurnosti Kine 2009. godine, te tako stekao kontrolu nad čitavim mehanizmom progona, uključujući propagandu i javnu sigurnost. Li Dongsheng je nakon svojih novih imenovanja posjećivao razne gradove da bi nadgledao i postrožio sigurnosni rad, što je eufemizam za progon Falun Gonga. Njegove posjete su za posljedicu imale eskalaciju mučenja, zatvaranja i prisilnog preodgajanja praktikanata Falun Gonga u ovim gradovima.

Politička karijera Li Dongshenga je okončana 2013. godine kada ga je Partija protiv njega pokrenula istragu za „teško kršenje partijske discipline i zakona". Međutim, Li Dongsheng nikada nije bio kažnjen ili proglašen odgovornim za svoju ulogu u progonu Falun Gonga.

9. Qiang Wei (强 卫)

Qiang, visoki dužnosnik Komunističke partije Kine (KPK), je naređivao, vodio i odobravao brojna kršenja ljudskih prava, uključujući bespravna ubistva i mučenja u Pekingu i u provincijama Qinghai i Jiangxi. Zapovijedao je, podstrekivao i podsticao na nasilna nedjela počinjena protiv praktikanata Falun Gonga od strane policije, zatvorskih stražara i ostalog osoblja.

Nametanjem sankcija Qiangu zbog njegovih grubih prestupa, naša će vlada razotkriti i smatrati odgovornima one koji su odgovorni za kontinuirani progon Falun Gonga u kineskom komunističkom režimu. Ubistva, mučenja i druga kršenja ljudskih prava protiv Falun Gonga moraju biti zaustavljena.

10. Wang Lijun (王立军)

Wang Lijun je kineski Josef Mengele. U svom dvostrukom svojstvu šefa policije i medicinskog stručnjaka, vodio je progon Falun Gonga i lično provodio fatalne testove i medicinske eksperimente nad zatočenicima.

Dokazi ukazuju da njegovi testovi i eksperimenti, izvedeni pod krinkom medicinskog napretka, uključuju mučenje i bespravno ubijanje hiljada žrtava koji vjerovatno uključuju praktikante Falun Gonga.

11. Zhang Chaoying (张超英)

Od maja 2003. godine do aprila 2013. godine (moguće i duže): direktor Biroa za prisilni rad provincije Liaoning (kasnije preimenovanog u Biro za upravljanje lijekovima provincije Liaoning).

Od jula 1999. godine (možda i ranije) do aprila 2003. godine, direktor logora za prisilni rad Masanjia i partijski sekretar.

Zhang Chaoying bio je direktor logora Masanjia. Odgovoran je za sva mučenja i ubijanja koje su se desile u Masanjiji, uključujući i drugo žensko odjeljenje Masanjie koja je kasnije pripojeno Prvom ženskom odjelu koje je postalo ženski radni logor Masanjia. Zhang Chaoying je 2003. unaprjeđen u direktoru Biroa za prisilni rad provincije Liaoning i tako preuzeo sve logore za prisilni rad u provinciji Liaoning.

12. Jia Chunwang (贾春旺)

1998. - 2002. Ministar Ministarstva javne sigurnosti

2003. - 2008. Glavni tužilac Vrhovnog narodnog tužilaštva

Jia Chunwang bio je bivši ministar javne sigurnosti, državnog odjela koji je bio nadređen Biroima javne sigurnosti, policiji i logorima za prisilni rad. Njegova funkcija na mjestu ministra javne sigurnosti od 1998. do 2002. godine se poklapa s početkom kampanje za iskorjenjivanje Falun Gonga. Kao šef javne sigurnosti, Jia Chunwang je bio aktivni pristalica i revnosni partner u zločinima progona Falun Gonga. U zapovjednom lancu mašinerije protiv Falun Gonga, Jia Chunwang je direktno dobijao naredbe od središnjeg Biroa PLAC i Biroa 610, i zapovijedao mrežom policije i sigurnosnog osoblja širom zemlje kako bi ispunjavao ove naredbe. Pod njegovom odgovornošću je veliki broj praktikanata Falun Gong policija i sigurnosno osoblje pritvaralo, zatvaralo, mučilo i ubijalo u policijskim stanicama, objektima za pritvor i logorima za prisilni rad širom zemlje.

13. Li Wenzhang (李 文章)

Od 7. mjeseca 2006. do 1. mjeseca 2008. godine: direktor i partijski sekretar Odjeljenja za pravosuđe autonomne regije Ningxia Hui, prvi politički komesar zatvorskog biroa u Ningxiji.

Od 6. mjeseca 2015. do 6. mjeseca 2016. godine: Sekretar stalnog partijskog odbora autonomne regije Ningxia Hui, sekretar Komisije za politička i pravna pitanja Ningxije, predsjednik Pravnog društva Ningxije.

Od 6. mjeseca 2016. do 1. mjeseca 2019. godine: Sekretar stalnog pokrajinskog partijskog odbora provincije Liaoning, sekretar Odbora za politička i pravna pitanja

Trenutno je od 1. mjeseca 2019. godine: direktor političkog odjela Ministarstva državne sigurnosti

Centralna komisija za politička i pravna pitanja Kineske komunističke partije (KPK) je dugo vremena bila glavni agresor u progonu Falun Gong praktikanata. Kao partijski sekretar Ministarstva pravde provincije Ningxia i Liaoning, Li je odgovoran za progone, mučenja, ubijanja i sakaćenje praktikanata Falun Gonga u ovim regionima.

14. Fang Gong (方 工)

Zamjenik glavnog tužioca prve podružnice Pekinškog pravobranilaštva

Glavni tužilac prve podružnice Pekinškog tužilaštva

Zamjenik glavnog tužioca Pekinškog narodnog pravobranilaštva

Kad je Jiang Zemin u julu 1999. godine počeo progoniti Falun Gong, Vrhovno narodno tužilaštvo i Vrhovni narodni sud su pomno slijedili Jiangove naredbe. Oni su bespravno hapsili i zatvarali praktikante Falun Gonga i stvorili novu legislativu kako bi u potpunosti podržavali progon. U posljednjih 20 godina, mnogi nevin praktikanti Falun Gonga bili su podvrgnuti ispiranju mozga, osuđivani su na zatvorske kazne i čak do smrti bili progonjeni.

15. Liu Rongsheng (刘荣胜)

Član odbora za tužilaštvo narodnog tužilaštva u Changchunu u provinciji Jilin, zamjenik ministra za krivično gonjenje, viši tužilac

U nastojanju da objasne istinu o svojoj situaciji, praktikanti Falun Gonga iz Changchuna u provinciji Jilin su, 5. marta 2002. godine, emitovali filmove „Falun Dafa širom svijeta“ i „Istina o samospaljivanju na Tiananmenu“ putem kablovske televizijske mreža u gradovima Changchun i Songyuan. Ovaj se događaj smatra prvim masovnim činom u kom su građani provalili u službene medije kojim upravlja vlada od kada je Komunistička partija Kine preuzela vlast u Kini. Do tog su trenutk ljudi u matici Kini živjeli u godinama stroge komunističke vladavine i mogli gledati samo ono za što se smatralo da je u skladu sa stavovima KPK.

Prema izvještajima, u samo nekoliko dana od emitovanja ovih filmova, u Changchunu je uhapšeno približno 5.000 praktikanata Falun Gonga. Općinski narodni tužilac je pokrenuo krivično gonjenje protiv 15 praktikanata Falun Gonga, uključujući Liu Chengjun i Liang Zhenxing. Svaki je od ovih praktikanata Falun Gonga bio bespravno uhapšen 6. septembra 2002. godine, a 18. septembra su izvedeni pred drugostepeni Narodni sud u Changchunu. Drugostepeni Narodni sud u Changchunu je bespravno pokrenuo suđenje. Liu Rongsheng iz narodnog tužilaštva općine Changchun je bio javni tužilac u ovom slučaju. Praktikanti su bili optuženi za „uništavanje radio i televizijskih objekta i organizovanje i korištenje kultnih organizacija za podrivanje zakona o primjeni zakona." 15 praktikanta Falun Gonga je 20. septembra 2002. godine bespravno osuđeno na stroge kazne.

16. Zhao Hongbo (赵洪波)

Od 1996 – 2009: Policajka u Prvom pritvorskom centru grada Anshan u provinciji Liaoning.

Od 2009. do danas: direktorica ženskog pritvorskog centra u gradu Anshanu

Ženski pritvorski centar gradu Anshana prihvata veliki broj zatočenica iz obližnjih područja, kao što su Haicheng, Tai'an i Xiuyan. Neke od tih zatočenica su praktikantice Falun Gonga.

Zhao Hongbo je mnogostruko nagrađivana od strane KPK. Dobila je nagradu opštinskih vlasti kao jedna od deset najboljih policajaca, supervizora, za ugled u provinciji Liaoning 2009. godine. „Nagradu za Odličnu omladinku Anshana“ je dobila 2010. godine, dobila je i nagradu „Javna zvijezda“ odjeljenja gradske policijske uprave u gradu Anshanu. U 2011. je bila jedna od deset najboljih policajaca u provinciji Liaoning, pored ostalih provincijskih nagrada.

Nakon što je imenovana za direktoricu Ženskog pritvorskog centra grada Anshan, Zhao Hongbo je striktno slijedila politiku progona koji je inaugurisao Jiang Zemina protiv praktikanta Falun Gonga. Ona je psihički i fizički mučila Falun Gong praktikante, uključujući batine, prisiljavala ih da dugo sjede na maloj stoličici, skidala im odjeću, vrijeđala ih i prisilno ih hranila. Njeni direktni postupci tokom progona su uzrokovali smrt Falun Gong praktikantice, Yu Baofang.

17. Su Jing (苏 境)

Od oktobra 1999. do avgusta 2007. godine, Su Jing je bila šefica drugog ženskog odjeljenja logora za prisilni rad Masanjia (poznatog i kao škola ideološkog obrazovanja provincije Liaoning, centar za ispiranje mozga). Nagrade koje je dobila Su Jing:

Kinesko ministarstvo pravde - „izvanredni stručnjak za obrazovanje“ (heroj drugog nivoa za nacionalni uzor)

Pokrajina Liaoning - „Crvena zastava Odlična radnica za uzor ženama“, „Policajac koga ljudi vole“ u pokrajinskom političkom i pravnom sistemu, „Odličan državni službenik“, i „Uzor za državnog službenika“, uz nagradu prve klase.

Logor za prisilni rad Masanjia nije običan radni logor. To je model radnog logora pod direktnom komandom i kontrolom grupe Jiang Zemina tokom njegove kampanje progona Falun Gonga. On je pod direktnim rukovodstvom Odjela za kadrove KPK, Centralnog rukovodnog tima KPK za rješavanje pitanja Falun Gong, Odbora za politička i pravna pitanja KPK, Biroa KPK 610 i Odjela za pravosuđe. Kako bi primorao praktikante Falun Gonga da odustanu od svojih vjerovanja i postignu ciljanu „stopu preodgoja“, Masanjia je osmislio i primijenio brojne metode mučenja koje je KPK kasnije primjenjivala širom Kine.

Godine 2001, Kineska centralna televizija je izvijestila: „Kao predstavnik Instituta za radnu rehabilitaciju Masanjije u provinciji Liaoning, direktorica Su Jing će učestvovati u propagandnoj grupi 'Anti-Falun Gong' i držati predavanja obilazeći zemlju."

18. Ye Xiaowen (叶小文)

Od. 1991. – 1995 godine: direktor Biroa za etnička i vjerska pitanja, Odjela za rad Ujedinjenog fronta Centralnog komiteta Komunističke partije Kine

Od 1995. - 2009. godine: direktor Državne uprave za vjerska pitanja Kine (ranije Biro za vjerska pitanja Državnog vijeća)

Od 2009 – 2016. godine: sekretar Odbora KPK i zamjenik direktora u Centralnom institutu za socijalizam

Od 2016. do danas: Član Nacionalnog odbora Kineske narodne političke konsultativne konferencije (CPPCC) i zamjenica direktora Odbora za književnost i istoriju

2012: Zamjenica člana 16. Centralnog komiteta KPK

Kao visoka dužnosnica KPK zadužena za vjerske poslove, Ye je promovirala propagandu da bi poticala mržnju protiv Falun Gonga. Bivši je šef KPK Jiang Zemin 20. jula 1999. godine počeo mobilizirati resurse i propagandne alate širom Kine za progon Falun Gonga.

Dvije nedjelje kasnije, Ye Xiaowen je održala četveročasovni govor pod naslovom: „Sveobuhvatno i dosljedno sprovođenje vjerske politike partije i nedvosmislena osuda Falun Gonga“ na zajedničkom sastanku, kom su prisustvovali radni komitet Centralni biro državne kancelarije KPK. Državni Biroi i središnji Biro za financije KPK. Video verziju ovog govora su kao interni materijal, na primjer, koristili KPK u Pekingu i vladine službe. He Lizhi, Falun Gong praktikant i inženjer iz Ministarstva građevine, bio je primoran da gleda ovaj video zapis u svojoj radnoj jedinici. On je primijetio da je Ye kazala, „da je Falun Gong u svemu suprotan onome što zagovara KPK, sve to pokazuje da se Falun Gong" takmiči za ljude na ideološkom polju i unutar KPK. "Ako ostane neprovjeravan, ono što zagovara KPK će biti upropašteno. Stoga je borba protiv Falun Gonga velika politička borba, ideološko takmičenje na život i smrt i pitanje opstanka koji utiče na budućnost i sudbinu KPK i Kine. "

19. Zhang Deqing (张德清)

Od 2001 – 2008 godine: direktor Brigade za unutrašnju sigurnost i zaštitu grada Yushu, Biro za javnu sigurnost provincije Jilin. Ranije šef policijske stanice Zhengyang.

Za vrijeme svog mandata je Zhang Deqing, kao politički instruktor Komunističke partije, direktor Policijske stanice u Zhengyangu, a potom i kao direktor brigade za unutrašnju bezbjednost i zaštitu pri Gradskom zavodu za javnu bezbjednost u Yushuu, aktivno sprovodio politiku Jianga Zemina o progonu Falun Gonga. Oštro je progonio lokalne praktikante Falun Gonga i postao izvršilac politike kineskog komunističkog režima za progon praktikanata Falun Gonga. Kao rezultat toga, Falun Gong praktikanti su bili zatvarani, slani u logore na prisilni rad, osuđivani na zatvorske kazne i čak mučeni do smrti. Njihove su porodice bile izložene velikom bolu i patnjama. Nakon 2001. godine Zhang Deqing je unaprijeđen u direktora brigade za unutrašnju sigurnost i zaštitu na kojem je mjestu dodatno pojačao svoje napore.

Prema nepotpunim statistikama, tokom sedam godina mandata Zhang Deqinga na mjestu direktora brigade za unutrašnju sigurnost i zaštitu, 19 praktikanta Falun Gonga iz grada Yushua je osuđeno na 15 godina zatvora. Preko 260 praktikanta Falun Gonga je poslano u logore na prisilni rad, najvećeg među gradovima-okruzima u Kini. Hiljade su otete, pritvorene i mučene. Na primjer, Li Shuhua, Li Fengqina i Liu Huijuna je biro mučio na smrt od strane Zhang Deqinga. On treba odgovarati za zločine koje je počinio.

20. Hou Qiang (侯 强)

Tužilac drugog nivoa tužilaštva okruga Yingze, grada Taiyuana u provinciji Shanxi

Zamjenik šefa Odjeljenja za javno tužilaštvo tužilaštva Okruga Yingze1, šef Drugog odjeljenja za krivično gonjenje

Hou Qiang je pažljivo slijedio politiku Jiang Zemina u progonu Falun Gonga i postao ofanzivac Komunističke partije Kine (KPK) u borbi protiv Falun Gong praktikanata. Tužio je Falun Gong praktikante zbog posjedovanja takozvanih „zločinačkih materijala", kao što su Falun Gong knjige, Falun Gong materijali, računari i mobilni telefoni koji sadrže Falun Gong dokumente. Desetine nevinih praktikanata je nelegalno bilo osuđeno na zatvor. Jedan od njih Zhang Jinsheng je bio progonjen do smrti.

21. Liu Jianguo (刘建国)

Od septembra 2011. - juna 2013: sekretar Komisije za politička i pravna pitanja Kineske komunističke partije (KPK) u gradu Tangshanu

Od juna 2013. - januara 2017: Sekretar Komunističke partije Kine (KPK) Komisije za politička i pravna pitanja grada Tangshan i predsjednik Svekineske federacije sindikata grada Tangshan

Od januara 2017. godine: predsjedavajući Svekineske federacije sindikata grada Tangshan

Liu Jianguo je imenovan za sekretara Komisije za politička i pravna pitanja Kineske komunističke partije (KPK) u gradu Tangshan u septembru 2011. godine. Liu je bio odgovoran, ili je direktno provodio sistematska, trajna, gnusna kršenja slobode vjerovanja. Na svojim položajima je aktivno provodio politiku progona Jiang Zemina protiv Falun Gonga. Tokom svog mandata je planirao i organizovao veliki broj hapšenja i progonio praktikante Falun Gonga u Tangshanu. Tu spadaju otmice praktikanata Falun Gonga od 25. februara 2012. i 31. marta 2016, kao i maltretiranje, otmica i kažnjavanje praktikanata Falun Gonga koji su trpili zbog toga što su podnosili krivične prijave protiv Jianga Zemina od 2015. do 2016. godine.

22. Wang Lishan (山 山)

Od marta 2003. - maj 2003. godine: vršilac dužnosti dekana i sekretar vodeće partije drugostepenog narodnog suda u gradu Cangzhou, provincija Hebei.

Od maja 2003. - januara 2005. godine: predsjednik i sekretar vodeće partije Drugostepenog narodnog suda u gradu Cangzhou u provinciji Hebei.

Od januara 2005. - januar 2009. godine: Član odbora partije Pokrajinskog tužilaštva provincije Hebei i direktor Biroa za borbu protiv korupcije i primanja mita.

Od 2001 – 2003. godine: zamjenik direktora Odbora za pokrajinsku politiku KPK provincije Hebei.

Od januara 2009. - april 2011. godine: zamjenik tužioca i član vodeće partije pokrajinskog tužilaštva provincije Hebei.

Od aprila 2011. - juni 2013. godine: član Stalnog odbora opštine Baoding u provinciji Hebei i sekretar Političko-pravnog odbora.

Od juna 2013. - april 2015. godine: direktor Vodeće grupe za sprečavanje i suočavanje sa heretičkim religijama (tj. „Biro 610“) u provinciji Hebei, zamjenik sekretara Političko-pravnog odbora Pokrajinskog komiteta partije.

Od aprila 2015. - septembar 2016. godine: izvršni zamjenik Odbora za politička i pravna pitanja provincije Hebei, direktor Pokrajinskog Biroa za očuvanje mira.

Prema nepotpunim statistikama, između aprila mjeseca 2011. i decembra 2011. najmanje su 74 praktikanta Falun Gonga u Baodingu bila oteta, 12 ih je podvrgnuto ispiranju mozga, 1 je nezakonito osuđen na zatvor, a 1 je bio progonjen na smrt. Općinski biro za javnu sigurnost u Baodingu odredio je kvote za policijske stanice za hapšenje praktikanta Falun Gonga prije 1. oktobra 2011. godine . Pedeset je praktikanta, čija su imena poznata, uhapšeno a više od 31 je maltretirano.

Prema nepotpunim statistikama, od 1. januara 2012. do 31. decembra 2012. godine u gradu Baodingu je bespravno uhapšeno najmanje 76 osoba, 13 ih je bespravno poslano u logor za preodgoj. Jednom od njih je bespravno suđeno na sudu, a 3 su nezakonito osuđena na zatvor. Osam praktikanata je nezakonito uhapšeno, 19 praktikanata je zlostavljano, 3 osobe su poslane na časove ispiranja mozga, 9 osoba je ilegalno pritvoreno, 3 su osobe prisiljene da postanu siromašne i beskućnici, a 1 osoba je bila progonjena do smrti.

23. Wang Xiankui (王宪魁)

Od aprila 2003. - oktobar 2006. godine: zamjenik sekretara Pokrajinskog komiteta partije provincije Gansu, predsjednik partijske škole Pokrajinskog komiteta partije.

Od oktobra 2006. - avgust 2010. godine: zamjenik sekretara Pokrajinskog komiteta partije pokrajine Jiangxi i predsjednik partijske škole Pokrajinskog komiteta partije.

Od avgusta 2010. - novembra 2010. godine: zamjenik sekretara, viceguverner i vršilac dužnosti guvernera Odbora za pokrajinsku partiju u provinciji Heilongjiang.

Od novembra 2010. - marta 2013. godine: zamjenik sekretara Pokrajinskog odbora partije provincije Heilongjiang i guverner.

Od marta 2013. - aprila 2017. godine: sekretar Odbora pokrajinske partije provincije Heilongjiang i direktor Stalnog odbora pokrajinskog narodnog kongresa provincije Heilongjiang.

Od aprila 2017. – do danas: zamjenik direktora Odbora za zdravstvo nauku i kulturu Narodnog nacionalnog kongresa, direktor Stalnog odbora pokrajinskog narodnog kongresa Heilongjiang.

Wang Xiankun je bio zamjenik sekretara, sekretar, vršilac dužnosti guvernera i guverner Odbora pokrajinske partije provincije Heilongjiang. Trenutno služi kao direktor Stalnog odbora pokrajinskog narodnog kongresa provincije Heilongjiang. Tokom svog mandata, Wang Xiankui je slijedio Jiang Zeminovu politiku progona Falun Gonga Kineske Komunističke partije. Od avgusta 2010. godine do marta 2017. godine. Wang Xiankui i njegovi podređeni su nezakonito hapsili stotine praktikanata Falun Gonga, što je uzrokovalo najmanje 62 smrtna slučaja. Pod Wang Xiankuiom, provincija Heilongjiang postala jedna od najaktivnijih područja progona Falun Gonga u Kini.

24. Yang Xiaoping (杨晓萍)

Trenutno: potpredsjednik Okružnog suda Panlong u gradu Kunming u provincija Yunnan

Zamjenik suca Krivičnog suda u gradu Kunmingu u provinciji Yunnan

2007: Sudija i predsjedavajući

2003: Pomoćni sudija

Od aprila 2008. godine do januara 2012. godine, sudija Yang Xiaoping je bio umiješan u nezakonite presude i progon 30 praktikanta Falun Gonga, uključujući Li Huiping, Zhao Feiqiong i Li Wenbo. Svi su osuđeni na drugostepenom sudu u gradu Kunming u provinciji Yunnan. Yang Xiaoping bio je direktno odgovoran za sve ove slučajeve.

25. Zhang Zaixing (张 再 兴)

Bivši zamjenik partijskog sekretara Univerziteta Tsinghua

Pročelnik Tsinghua univerziteta zadužen za pitanje Falun Gonga

Profesor i mentor za doktorante marksističkog instituta na Tsinghua univerzitetu

Od ilegalne represije nad Falun Gongom od strane kriminalne grupe oko Jiang Zemina u julu 1999. godine, Zhang Zaixing je slijedio naredbe Jiangove grupe. Bio je pod ličnim nadzorom Li Lanqinga, direktora „ Biroa 610“, koji je progonio Falun Gong. Li Lanqing je u nekoliko zemalja optužen za „mučenje, masovno istrebljenje i nečovječnost." Od tada je izveo niz užasnih progona praktikanata Falun Gonga na Univerzitetu Tsinghua, prestižnoj visokoškolskoj ustanovi u Kini. Progon je bio opsežan i težak, i zauzima prvo mjesto među progonima u svim univerzitetima u zemlji.

Prema izvještajima sa CCTV, Zhang Zaixing, zamjenik partijskog sekretara Univerziteta Tsinghua, je rekao: „Koledži i univerziteti su dom nauke, a organizacijama poput„ Falun Gonga“ neće biti dozvoljeno da rade bilo šta na univerzitetu. Odlučno podržavam partiju i vladu u zabrani Falun Gonga i zabrani niz velikih Falun Gong aktivnosti ... Pripremite se za dugoročnu i tvrdokornu borbu protiv Falun Gong organizacije."

26. Dong Ning (宁 宁)

Vremenski period nije poznat: šef odjela za unutrašnju sigurnost, podružnica Binbei, policijska stanica Binhai, provincija Shandong

2018: šef sigurnosnog odjela, podružnica Binbei

Prema izvještaju Minghui.org, u prijavljenim statistikama koje su praćene od 2000. godine, Dong Ning je direktno progonio više od 100 praktikanata Falun Gonga. On je uzrokovao smrt dvojice praktikanata i više od 30 osuđenih praktikanata poslao u logore za prisilni rad. Također je izvršio pretres više od 70 praktikantskih domova. Otkako je Dong Ning zauzeo čelno mjesto u Odjeljenju za unutrašnju sigurnost u Binhaiu, sigurnosne snage su pojačale progon Falun Gong praktikanata. Uz to, koristeći moć svoje pozicije, sigurnosne snage su iznuđivale velike količine novca od progonjenih praktikanata. U nastavku slijedi samo neki od dokumentovanih slučajeva.

27. Yang Mingde (杨明德)

Zamjenik generalnog sekretara Komiteta za politiku i pravo grada Guangzhoua u provinciji Guangdong

Od 2009. - 2016. godine: direktor Biroa za prevenciju grada Guangzhou (ili „ Biro 610“)

Prema nepotpunim statistikama, od 2009. do 2016. godine, najmanje šest praktikanta Falun Gonga je progonjeno na smrt, uključujući Zhao Ping, Xu Huizhu, Peng Wenxiu, He Yuer, Zhu Jianpeng i Chen Lianfang. Nekoliko desetaka drugih praktikanata Falun Gonga je također bespravno osuđeno na zatvor, uključujući Huang Qian, Zhu Yubiao, Zheng Jingxian, Wang Haihong, Wang Zhihong, Zhang Xiaoling i Zhang Yueqi. Kada je Zhang Yueqi nepravomoćno osuđen, imao je samo 16 godina. Mnogi praktikanti Falun Gonga su bespravno uhapšeni, pritvoreni i poslani na „časove ispiranja mozga" radi daljeg progona.

U popodnevnim časovima 18. decembra 2012. godine održan je sastanak „Anti kult projekta“. Na sastanku je govorio Yang Mingde, zamjenik generalnog sekretara Političko-pravnog odbora grada Guangzhoua i direktor Biroa za prevenciju. Tvrdio je da „trenutno stanje anti kult aktivnosti nikada nije davalo nadu“ i da „vlast na svim nivoima trebaju antikultni rad smatrati prvim prioritetom i povećati intenzitet napada kako bi se osigurala sigurnost društva“.

Praktikantica Falun Gong, gđa. Zhao Ping je bila advokat, policijski nadzornik drugog ranga i predavač na koledžu za obrazovanje kadrova za upravljanje javnom sigurnošću u Guangzhou. Bila je progonjena 17 godina zbog svog upornog prakticiranja Falun Gonga. Nakon što je Zhao 17. decembra 2013. godine objavila članak na web stranici Minghui u kome su otkrivene činjenice o progonu Falun Gong praktikanta u ženskom zatvoru u provinciji Guangdong, nju su maltretirale i prijetile joj radnice iz Političkog i pravnog odbora grada Guangzhoua, Biroa 610, odjela nacionalne sigurnosti i odbora za susjedstvo. Radnici Biroa za upravljanje ulicama u Wushanu su čak otišli u dom njene majke u gradu Guiyang i prijetili joj, nastojeći primorati Zhao da prestane pisati članke o progonu. Gđa. Zhao Ping je preminula uslijed posljedica progona 14. maja 2016. u dobi od 58 godina.

28. Cheng Shulin (陈树林)

Prije 2010. godine je bio direktor Biroa za vjerska pitanja provincije Hunan, sekretar partijskog odbora provincije Hunan.

Od januara 2010. - septembra 2011. godine: potpredsjednik provincijskog komiteta Hunana „Biroa 610".

Od septembra 2011. - avgusta 2013. godine: potpredsjednik Hunanske komisije za politička i pravna pitanja. Direktor Pokrajinskog komiteta Hunanskog „Biroa 610“, potpredsjednik Hunanskog „Udruženja protiv kulta“.

Chen Shulin je direktno uključen u kršenja ljudskih prava počinjena nad praktikantima Falun Gonga od 2010. godine. Kao direktor „Biroa 610“ uz provinciji Hunan, Chen je kriv za kaljanje ugleda Falun Gonga i progonstvo, mučenje, ubijanje i sakaćenje praktikanata Falun Gonga. Iako je njegov mandat trajao samo tri godine, u to su vrijeme na desetine praktikanta Falun Gonga progonjene do smrti. Među onima koji su usmrćeni u progonu su i Xu Chensheng, Jiang Meilan, Guo Boqin, Zeng Haiqi, Peng Donglian, Xie Wutang, Peng Xiaobing, Zeng Zhaoqin, Zhu Guilian, Zhang Guoliang, Zhang Zhimin, Zhou Bosheng, Tan Cuiying i mnogi drugi.

29. Dong Jun (军 军)

Od 1997 – 2002. godine: pomoćnik gradonačelnika grada Xianyang u provinciji Shaanxi; Zamjenik gradonačelnika grada Xianyang u provinciji Shaanxi.

Od 2002. – 2016. godine: Član Stalnog odbora opštinskog odbora Sijana. Prvi sekretar Odbora za politička i pravna pitanja Xianjskog opštinskog partijskog odbora. Direktor Xianskog opštinskog biroa za javnu sigurnost. Sekretar Komiteta partije Xijanskog opštinskog biroa za javnu sigurnost.

Od 2012. – 2016. godine: zamjenik sekretara partijskog Komiteta Xijanskog opštinskog odbora partije; Gradonačelnik grada Xian.

Za vrijeme svog mandata kao član Stalnog općinskog odbora Xi'ana i kao prvi sekretar Odbora za politička i pravna pitanja Općinskog odbora partije Xi'an i kao direktor Xi'anskog općinskog Biroa za javnu sigurnost i kao sekretar partijski komitet opštinskog Biroa za javnu sigurnost Xijana, Dong Jun je pažljivo slijedio Jiang Zeminovu grupu u kršenju kineskog ustava i gaženju zakona. Iskoristio je svoju poziciju da hapsi praktikante Falun Gonga na osnovu neopravdanih optužbi, primjenjivao bespravno pritvaranje, slao praktikante u logore za prisilni rad i osuđivao ljude na prinudno zatvaranje na časove „ispiranja mozga" (prisilnu nastavu kojom se progone praktikanti Falun Gonga u pokušaju da ih prisili na odricanje od njihove vjere) je jedna od niza među drugim metodama progona. Do danas je Dong Jun uzrokovao smrt najmanje tri praktikanta i odgovoran je za 97 hapšenja, 29 bespravnih presuda na zatvaranje u logore za prisilni rad i 52 ilegalna zatvaranja u institucije u kojima se vrši nastava u „ispiranja mozga“.

30. Hou Lide (侯立德)

Od 2002 – 2008. godine: upravnik zatvora Duyun u provinciji Guizhou. Za vrijeme svog mandata bio je odgovoran za mučenje, fizičko onesposobljavanje, ludilo i smrt mnogih Falun Gong praktikanata.

Trenutno: Inspektor pokrajinskog Biroa za nadzor u Guizhouu i generalni sekretar pokrajinskog udruženja zatvora.

Zatvor Duyun u provinciji Guizhou takozvani je ministarski nivo „civiliziranog zatvora“, a osnovalo ga je Ministarstvo pravde Komunističke partije Kine. Da bi postigao svoj cilj da natjera Falun Gong praktikante da odustanu od svoje vjere, zatvor je osnovao i „zatvor u zatvoru“. Osnovali su takozvani „nadzorni tim“, „sobu za razgovore“, „sobu za napadanje“, „ grupa za preodgoj" itd. Zatvorski stražari su podstrekivali i manipulisali zatvorenike bez savjesti da muče praktikante Falun Gonga koji se nisu htjeli odreći svoje vjere. Koristili su se svim vrstama kriminalnih metoda, poput dugotrajnog vezivanja za krevet, brutalnog prisilnog hranjenja, stavljanje u samicu, prisiljavanje na sjedenje na klupi s jednom nogom, premlaćivanja, kažnjavanje dugotrajnim klečanjem, električne šokove, istezanje tijela, sipanje kipuće vode na tijelo, nanošenje opekotina cigaretama, davanje samo hrane za bebe, smrzavanje, ilegalno produživanje roka pritvora, dvadesetčetverosatni nadzor praktikanata, ispiranje mozga upotrebom glasnih zvučnika, robovski rad, vrijeđanje itd. Također su mijenjali smjene kako bi koristili taktike poput ne dozvoljavanja praktikantima Falun Gonga da sedmicama spavaju i primoravanje praktikanata Falun Gonga da gledaju i slušaju snimke i video snimke koji blate Falun Gong. Tjerali su praktikante u polu svjesnom stanju da pišu „garantne izjave“ (da ne prakticiraju Falun Gong) da bi postigli svoj cilj „preodgoja“. Mnogi Falun Gong praktikanti su bili progonjeni sve dok nisu postali invalidi, imali mentalni slom ili čak do smrti.

Zatvorski čuvari koristili ovakve prijetnje: „Ne bojimo se odlaska u pakao kada progonimo Falun Gong. Ne plašimo se odmazde bogova." „ Smrt onih koji su pretučeni na smrti će biti smatrana samoubistvima ili da su preminuli zbog bolesti. Uz podršku komunističke partije i vlade, ne bojimo se upotrijebiti smrtonosnu silu posebno na one koji ne prave kompromise i ne žele se preodgojiti!“ Zatvor je svake godine zarađivao više od 100 000 yuana pojedinačnim bonusima zbog progona Falun Gong-a.

Od 2002. do 2008. godine, kada je Hou Lide bio glavni zapovjednik progona Falun Gonga u zatvoru Duyun u provinciji Guizhou, kontrolisao je i poticao zatvorske čuvare i zatvorenike da koriste izuzetno okrutne, ponižavajuće i varvarske metode za mučenje praktikanata Falun Gonga. Falun Gong praktikanti gospoda Wu Botong i Ma Tianjun su bili mučeni do smrti.