Falun Dafa Minghui.org

Godišnji izvještaj CEEC-a izražava višestruku zabrinutost zbog progona Falun Gonga

(Minghui.org)

Akt Odnosi SAD - Kina je 2000. godine uspostavio Izvršnu komisiju kongresa za Kinu (CECC) sa ciljem praćenja ljudskih prava i razvoja vladavine prava u Kini i podnošenja godišnjeg izvještaja predsjedniku i Kongresu.

CECC-ov godišnji izvještaj za 2016. godinu, objavljen 6. oktobra, između brojnih drugih činjenica tvrdi da: „Kineska komunistička partija i vlada i dalje ograničavaju već ograničen prostor za miroljubivo izražavanje, religiozne aktivnosti, uz pogoršanje posljedica za advokate za ljudska prava, pravnike i civilno društvo, i nastavljaju sa implementacijom u svijetu najsofisticiranijeg sistema kontrole interneta i novinske cenzure, kojem podliježu kako domaći, tako i strani novinari.“

„Kineska vlada i Parija nastavljaju provoditi vladanje po zakonu' — to jest korištenje zakona za proširivanje kontrole nad kineskim društvom, dok zaobilaze zakone kada se oni ne podudaraju sa naredbom Partije ili sa ciljevima Partije.“

„U ovoj godini, koja je obuhvaćena izvještajem, kineske vlasti nastavljaju sa korištenjem „crnih zatvora“ i drugih oblika vanpravnih i vansudskih oblika zatvaranja ljudi, koje koriste za potiskivanje pojedinaca poput onih koji prave peticije vladi zbog sudskih žalbi, Falun Gong praktikanata i advokata za ljudska prava.“

Govoreći o objavljivanja ovog izvještaja, predsjednik CECC-a Chris Smith je primijetio: „Izvještava se da su zatvoreni praktikanti Falun Gonga i drugi zatvorenici bili žrtve užasnog zločina žetve organa.“

Kineska komunistička partija (KKP) nastavlja progon Falun Gonga

Izvještaj konstatuje: „U izvještaju komisije se pominje kontinuirano uznemiravanje i zlostavljanje praktikanta Falun Gonga kao dio kampanje pokrenute 1999 godine; ovo uključuje i propagandnu kampanju i cenzuru ove grupe, a i zlostavljanje, proizvoljno zatvaranje, zlostavljanje i progon individualnih praktikanata. Ova kampanja je vođena politikom koju je proglasila vlada i stranački funkcioneri, a nadzire je 'Biro 610', vanpravni sigurnosni aparatus pod vodstvom Partije sa ograncima na provincijskom i lokalnom nivou.“

Kao i prethodne godine, vlasti nastavljaju da vrše pritisak na praktikante Falun Gonga kako bi ih natjerali da se odreknu svoga vjerovanja kroz proces nazvan 'Transformacija kroz preobrazovanje'. U tom smislu, izvještava se da zvaničnici podvrgavaju praktikante ekstremnoj fizičkoj i psihičkoj prisili u administrativnim zatočeničkim objektima kao što su: 'pravni centri za odgoj' i prisilni centri za detoksikaciju. Organizacije za ljudska prava i praktikanti su dokumentovali prisilne i nasilne prakse protiv Falun Gong praktikanata za vrijeme pritvora, uključujući i šokiranje elektro šok palicama, uskraćivanje sna, prisilno hranjenje, prisilno davanje droga, premlaćivanje, seksualno zlostavljanje i prisilni boravak u psihijatrijskim ustanovama.“

U „Napomenama u drugom poglavlju — Religiozne slobode“, izvještaj navodi: „Na osnovu podataka prikupljenim sa web stranice Falun Gong praktikanata Clear Wisdom, bilo je najmanje 19.095 incidenata uznemiravanja, prisilnih privođenja ili pritvaranja zbog vjerovanja u Falun Gong. Prema podacima prikupljenim iz Clear Wisdom dokumenata, 158 praktikanata Falun Gonga je osuđeno na kaznu zatvora u periodu od novembra 2015. godine i aprila 2016. godine. Za više od 90 procenata je prijavljeno suđenje koje nije bilo otvoreno za javnost, uz brojna druga kršenja pravnih procedura. Sudovi su presudili kazne od 3 mjeseca do 10 godina, kao i teške novčane kazne.“

„Crni zatvori“ korišteni za zatvaranje praktikanata Falun Gonga

U izvještaju se konastatuje: „Crni su zatvori su mjesta pritvora kojima se rukovodi izvan kineskog pravosudnog i administrativnog zatvorskog sistema.“ „Za vlasti na lokalnom nivou, kao i za komunističke partijske rukovodioce se stalno izvještava da koriste 'pravne centre za preodgoj' — vrstu 'crnih zatvora' — za zatvaranje pojedinaca kao što su praktikanti Falun Gonga, u nastojanju da ih se prisili da se odreknu svoje vjere, kao i pisaca peticija, u nastojanju da ih se spriječi da podnose žalbe centralnoj vladi.“

„U jednom primjeru, u oktobru mjesecu 2015. godine, vlasti iz Jansanjianga, grada Fujina, oblast Jamusi, provincije Heilongjiang su zatvorili radnika na farmi u centar za preodgoj za koji je izviješteno da je zatvoren 2014. godine. Uz to, Shi Mengwen je nastavio da služi kaznu od tri godine u Jiansanjiangu u očiglednoj vezi sa njegovim zalaganjem – skupa sa još tri druga praktikanta Falun Gonga, da se oslobode praktikanti Falun Gonga koji su bili proizvoljno zatvoreni u 'Jiansangjiang pravnom centru za preobrazbu.'“

Izvještaj podvlači široku upotrebu „crnih zatvora“ i ukazuje na izvještaj pod naslovom: „Kina: 'Mijenja se supu, ali ne i lijek?': Ukidanje reedukacije kroz rad u Kini“, koji je objavila Amnesty International 13. decembra 2015. godine.

Žetva organa od živih praktikanata Falun Gonga u Kini pod okriljem kineskih vlasti

Izvještaj navodi: „Međunarodni posmatrači, uključujući i Predstavnički dom SAD-a i Evropski parlament su izrazili svoju zabrinutost zbog izvještaja da veliki broj organa koji se koriste za transplantaciju u Kini dolaze od zatvorenih osoba, uključujući i praktikanata Falun Gonga.“

U izvještaju se navodi: „U junu 2016. godine, Predstavnički dom SAD-a je usvojio rezoluciju kojom izražava zabrinutost zbog žetve organa u Kini.“

U „Bilješkama uz drugu sekciju — Sloboda religija“, izvještaj opisuje: „ Predstavnički dom SAD-a 'Izražava zabrinutost zbog konstantnih i pouzdanih izvještaja o sistematskoj, od države podržanoj, žetvi organa uzetih od zatvorenika savjesti koji na to nisu dali svoj pristanak, u Narodnoj republici Kini, uključujući i od velikog broja praktikanata Falun Gonga i pripadnika drugih religija i etničkih manjinskih grupa', H. Res 343, 12. juni 2016.“

Izvještaj također navodi i članak koji je napisao dr. T. Trey pod naslovom: „Transplantacijska medicina u Kini: Potreba za transparentnošću i međunarodnim nadzorom ostaje“, u Američkom žurnalu za transplantaciju (primljenom za objavljivanje 13. avgusta 2016. godine).

Izvještaj podvlači da „Autori članka objavljenog 13. avgusta 2016. godine odgovaraju na zabrinutost izraženu od strane Predstavničkog doma SAD-a usvajanjem Rezolucije 343 i dalje ukazuju na to da potvrđeni dokazi do danas nisu pokazali da je 'etička praksa zamijenila neetičku.“

Izvještaj konstatuje: „Prije Globalne konferencije o transplantaciji, održane avgusta mjeseca 2016. godine, njen organizator, Društvo za transplantaciju, je odbacilo 10 od 28 kliničkih radova koje je dostavila Kina za predstavljanje na konferenciji, jer je postajala zabrinutost o izvoru transplantiranih organa na koje se ovi radovi odnose.“

Izvještaj izražava zabrinutost zbog zabrane međunarodnih putovanja renomiranom praktikantu Falun Gonga

U izvještaju se kaže: „Kineski carinski službenik je 6. avgusta 2016. godine u Guandongu, kako je izvješteno, spriječio praktikanta Falun Gonga, Wang Zhiwena da otputuje u SAD, poništivši njegov pasoš po nalogu vlasti iz sektora javne sigurnosti.

„Vlasti su Wanga zatvorile 1999. godine u vezi sa protestima Falun Gonga u oblasti Pekinga. On je odslužio 15 od 16 godina zatvorske kazne. „On je u oktobru 2014. godine izašao na 'prijevremenu slobodu' nakon čega su ga vlasti neprestano držale pod nadzorom.“

Partija maltretira advokate koji brane praktikante Falun Gonga

Izvještaj konstatuje: „Vlasti nastavljaju podvrgavati Gao Zhishenga, koji je bio među prvim advokatima koji su zastupali praktikante Falun Gonga, uznemiravanju, zabrani kretanja, a također mu uskraćuju neophodne liječničke tretmane. Vlasti su 2006. godine osudili Gaoa na tri godine zatvora, koje su suspendovane na pet godina, a zbog 'izazivanje subverzije državne vlasti.'“

„Izviješteno je da su ga vlasti maltretirale i mučile za vrijeme njegove uvjetne kazne, koju je sud u Pekingu ukinuo u decembru 2011. godine, naredivši Gaou da odsluži izvorne tri godine zatvora. Za vrijeme pritvora i služenja kazne zatvora, Gao je držan u samici, sa malom količinom hrane. Također su ga tamo i tukli uključujući i šokiranje električnom palicom.“

Izvještaj konstatuje: „Sudski i policajci javne sigurnosti su također, u ovoj godini, počinili brojna kršenja pravnih procedura u slučajevima koji uključuju praktikante Falun Gonga. Advokatima obrane je veoma često onemogućavano da iznesu odgovarajuću odbranu praktikanata Falun Gonga: vlasti su u nekim slučajevima onemogućavali sastanke sa klijentima, odbijale da pruže odgovarajuće zapisnike sa suđenja, i da osiguraju odgovarajuće vrijeme i priliku da se iznese odbrana za vrijeme suđenja. Vlasti su također vršile pritisak na porodice da otpuste nezavisno angažovane advokate.“

Izvještaj konstatuje: „Advokati koji brane praktikante Falun Gonga to nastavljaju raditi uz ogroman lični rizik: Za Ministarstvo javne sigurnosti je izvješteno da je uznemiravalo i prijetilo profesoru prava Zhang Zanningu, nakon što je u novembru 2015. godine zastupao praktikanta Falun Gonga, Wu Hongweia.“

„Prijavljeno je također da je Ministarstvo pravde ispitivalo Zhanga zbog njegovog višestrukog zastupanja praktikanata Falun Gonga na sudu.“

Za puni tekst izvještaja, posjetite web stranicu CECC-a: http://www.cecc.gov/